Náboženství

Protože náboženství je poměrně komplikované a není třeba je dopodrobna znát, zmíníme jen několik zajímavých faktů.

Bohové jsou bytosti mnohonásobně převyšující obyčejné smrtelníky, ale i přes svoji moc a postavení jsou součástí řádů, které nemohou svévolně měnit. Mohou bojovat, mohou zemřít, zešílet, zmizet, mohou být vzkříšeni. Znají emoce a jejich moc může znamenat uchvacující zázraky stvoření, ale i hlubiny naprosté destrukce. Existují bytosti na půli cesty mezi běžným stvořením a bohy, existují různě mocní pomocníci a služebníci bohů, existují také případy Avatarů a zbožštěných smrtelníků.
Panteon Faerünu je veden tzv. Většími bohy, kteří mají své vlastní sféry vlivu a dvory služebných bytostí. Intenzivně se o dění na zemi zajímají a skrze své smrtelné vyznavače do něj zasahují. Větších bohů je osmnáct, podřízen je jim početný zástup Bohů, Exarchů a dalších.
Zde je uveden výběr Větších bohů zajímavý pro hru. Pokud budete trvat na nějakém jiném, domluvte se na tom s organizátory.

Bahamut

bahamut.jpg

Dobrý. Patří mezi Bohy (ale ne Větší), je uctíván Drakorozenými, kteří jej považují za svého stvořitele. Říká se mu také Platinový drak a Král všech draků. Jeho dominiem je spravedlnost, je odpůrcem všeho zla a trestá přestoupení, na druhou stranu je znám i pro svůj soucit a empatii, což učí i své následovníky. Oceňuje moudrost, vědomosti a písně. Ač je drakem, nemá rád chamtivost.
-
-

Brandobaris

Brandobaris.jpg

Bůh půlčík. Říká se, že Brandobaris byl dříve pouhý půlčík a svými činy se povznesl na božskou úroveň. Jeho cestu následují ti, kteří vidí hodnotu v nedisciplinovaném životě, zlodějině a darebáctví. Každá společnost s jasnými pravidly následovníky Brandobara nevidí ráda.
Co každý uctívač Brandobara následuje:
1) vyhledávej nebezpečné a vzrušující situace
2) risk přináší odměnu, čím větší, tím větší
3) pravou odměnou je dobrodružství a ne poklad
4) půlčík s nejdivočejším příběhem je ten nejlepší půlčík

Cyric

cyric.jpg

Zlý. Říká se mu také Princ lží. Je šíleným bohem hádek a chaosu a pravděpodobně má něco společného s vypuknutím Magického moru. V současnosti je uvězněn ve svém panství, když byl přemožen ostatními bohy. Je spojován s měsíční energií, s bláznovstvím a sny.
Ač většinou svým následovníkům dává rozličné příkazy, toto mají podobné:
1) Rozšiřuj chaos, šílenství a zkázu všude, kam přijdeš.
2) Svět je šílený a chce se tě zmocnit.
3) Každého, kdo ti stojí v cestě, zahub.

Kelemvor

Kelemvor_symbol.jpg

Neutrální bůh osudu, smrti a spravedlnosti. Poté, co převzal království mrtvých po Cyricovi, je posmrtný život méně obávaná část bytí. Jeho kněží zastávají názor, že smrt je přirozenou součástí života a nikdo by se jí neměl bát.
Jejich zásady:
1) Naslouchej umírajícím.
2) Pohřbi toho, kdo umřel sám.
3) Chraň lid před nemocemi, jedy a různými monstry, aby nezemřeli předčasně.
4) Nič nemrtvé v jakékoliv podobě.

Maska

maska.jpg

Maska je bůh samotář často spojován se zloději a dalšími nekalými živly. Jeho doménami jsou stíny, zlodějina, podvody. Je známý pro své složité plány, které neustále spřádá.
V poslední době je jeho kult na ústupu. Mohlo by to znamenat, že je mrtvý.
-
-
-
-
-
-
-
-

Lolth

Lolth.jpg

Zlá bohyně, přezdívána jako Pavoučí královna. Užívá se v chaosu a utrpení. Život pavouků dává jako příkladem svým uctívačům. Zejména se jí zamlouvá část, kdy narození pavouci bojují mezi sebou o přežití a doslova roztrhají na kusy své bratry a sestry. Pro většinu lidí je bohyní chaosu, ale někteří její uctívačů říkají, že je pouze chladná, vypočítavá a hlavně několik kroků před svými nepřáteli.
Je uctívána v podstatě pouze drowy.
-

Oghma

oghma.png

Neutrální. Správce vědění. Je bohem vědomostí, nápadů a vynálezů. Určuje, co má být zapomenuto a co má přetrvat - a bere svoji odpovědnost velmi vážně. Nesnáší umlčování nových myšlenek bez ohledu na to, zdali z ní vzejde dobro nebo zlo. On sám rozhoduje, zdali bude mít idea pokračovatele, a má moc to ovlivnit. Uctívají ho mudrci, mágové, bardi.
Mezi jeho příkazy patří:
1) Podporuj nové myšlenky a zlepšení.
2) Sbírej a uchraňuj všeliké vědění.
3) Rozšiřuj vědění, kdekoli je to možné.

Selune

selune.png

Přesvědčením dobrá, nazývána také Měsíční dívka. Společně se svojí temnou sestrou Shar je stvořitelkou světů Toril a Abeir. Měsíc je její manifestací, kde přebývá. Symbolizuje světlo pronikající do nočních temnot. Její kněží jsou nejčastěji ženy, vyznačují se trpělivostí a soucitem. Bojují s odvrácenou stranou lykantropie: buď mohou pomoci ovládnout tuto přeměnu, nebo nezvladatelného tvora zničí.
Pro její vyznavače platí:
1) Nikdy neztrácej naději a víru, ať jsi kdekoli.
2) Do temnot vnášej světlo a zaháněj zlo.
3) Vyhledávej všechny tvory stižené lykantropií a navrať jim rovnováhu, nebo je zahub.

Shar

Shar.jpg

Zlá bohyně, někdy také nazývána Paní noci, vládne temnotě a jeskyním Faerunu. Je dvojčetem Selune a zároveň jejím protikladem. Říká se, že v její moci je vidět vše, co se stane v temnotě.
Před Magickým morem ovládala stínovou magii, jedno z mála magických umění, které nekontrolovala Mystra.
Má mnoho, většinou skrytých, následovníků, zakládající řády s ne moc přátelskou agendou. Jedním z nejznámějších je Řád temného měsíce.
Jejími pravidly jsou:
1) Neodhaluj Shařina tajemství nezasvěceným.
2) Aktivně potírej následovníky měsíčního svitu (Selune) a skryj se před nimi když nejsi ve výhodě.
3) Stýkat se s následovníky a bohy dobra je zapovězeno, pokud nechceš jejich víru zvrátit či je jinak poškodit.
4) Poslouchej a nikdy nevyřkni křivého slova proti vyššímu knězi, snad jen pokud by to mělo ohrožovalo tvůj život.

Tempus

Tempus.jpg

Neutrální bůh válečníků zvaný Postrach nepřátel. Bude shlížet se zalíbením na obě bojující strany, dokud ony budou dychtit po vítězství. Boj je pro něj přirozeným zákonem, který je respektovanou součástí života a pomáhá budovat civilizaci. Vyslýchá vroucí modlitby před bojem, v jeho jménu jsou žehnány zbraně a posilováno odhodlání válečníků.
Jeho pravidly jsou:
1) Neztrácej odvahu.
2) Neutíkej z boje.
3) Respektuj pravidla války.
-
-

Torm

Torm_symbol.jpg

Dobrý bůh spravedlnosti, oddanosti, povinností, poctivosti a pravdy. Uctívají ho všichni, kdo si váží těchto hodnot, což je v době po magickém moru vzácné. Představují naději mezi prostým lidem.
Řídí se následujícím:
1) Služ dobře a dojdeš spasení.
2) Každý neúspěch Torma poškodí, každý dobře vykonaný úkol upevní jeho moc.
3) Udržuj právo a pořádek.
4) Udeř rychle a silně proti hnilobě a korupci v srdcích smrtelníků.
5) Nespravedlivé zákony nenapravuj dalšími zákony, ale úpravou či vylepšením stávajících.
6) Zodpovídáte se víře, rodině, nadřízeným a všem dobrým bytostem Faerunu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License